Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować.
— Matthew Quick
9735 e8e5
Reposted fromAmericanlover Americanlover
9193 ca95
Reposted fromdivi divi viaAmericanlover Americanlover
0474 db84
Reposted frombrumous brumous viaAmericanlover Americanlover
0035 6218 500

🔪check my blog🔪

Reposted fromKiro Kiro viajointskurwysyn jointskurwysyn
7688 aba2
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
9957 92e9
Reposted fromkarahippie karahippie
1598 3261 500
Cillian Murphy
Reposted fromVictorialies Victorialies viaDOBRADUPA DOBRADUPA
6921 55ff

Riding Lion

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viabanshe banshe
Reposted fromfriends friends viabanshe banshe
1979 6e97 500
Reposted fromsarazation sarazation viabanshe banshe
4497 58f3
Reposted fromochgod ochgod viabanshe banshe
2792 eaae 500
the thinker
Reposted fromcats cats viabanshe banshe
5052 af2d
Reposted fromMatalisman Matalisman viabanshe banshe
Sep 2
Add this event to a calendar application
Nie jestem tym samym człowiekiem co wczoraj, tydzień temu i miesiąc temu
Mam prawo być kim innym, zmieniać się, myśleć inaczej i zachowywać inaczej
Reposted fromxalchemic xalchemic viatarczyn tarczyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl