Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

8330 b2c0 500
Reposted fromoutoflove outoflove
  
Reposted fromfriends friends viarosalie rosalie

za łatwo uciekasz

— schizofreniczna.soup.
uważajcie na odświeżanie dawnych znajomości
Reposted fromastair astair viaoutoflove outoflove
1806 4818
3590 d47c 500
Reposted frompunisher punisher viabanshe banshe
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
3136 7d7f 500
Reposted frombrumous brumous viabanshe banshe
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viabanshe banshe
9766 528a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viabanshe banshe
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viabanshe banshe
8303 e63f
Reposted fromcinnamoos cinnamoos viabanshe banshe
1041 e7d0 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viabanshe banshe
9506 a7f1 500
Reposted fromzciach zciach viabanshe banshe
Reposted fromFlau Flau viabanshe banshe
1059 0d58
Reposted fromels els viabanshe banshe
4572 d36f 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl