Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

4974 32a0
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamslexi mslexi
0075 a5e5
Reposted fromtosiaa tosiaa viamslexi mslexi
6394 2f22 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viamslexi mslexi
Reposted fromshakeme shakeme

March 19 2017

8056 dabd
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viairmelin irmelin
1445 d462 500
Reposted from1923 1923 viairmelin irmelin
chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei
— hurt
Reposted fromMirelnie Mirelnie viaAmericanlover Americanlover
5859 6ebe 500
Reposted fromerial erial viaretaliate retaliate

March 18 2017

6787 9746 500
Reposted fromkiixey kiixey viaretaliate retaliate
Play fullscreen
Reposted bycorvaxxwyczesanagitarax

poetic-joke:

one of my favourite things is seeing people carrying flowers around in public.
where are they going? who are the flowers for? is it their mums birthday? did someone move house?
who knows!! not me!!!

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed via100suns 100suns
6209 3ee9 500
Reposted fromflaxanddill flaxanddill viaqcharska qcharska
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viaretaliate retaliate
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania. Głuchy, bezwonny i bezdotykowy Internet sprzyja fantazjom, ale sprzyja również kłamstwom.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
3221 e600
Reposted fromClary Clary viatake-care take-care
Musi być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż wstawanie.
— Willie Nelson w swojej książce "The Tao of Willie", "Podwójny Nelson", Polityka 19/13
Reposted from1923 1923 viatake-care take-care
nie zasługuję już na nic.
— me.
Reposted fromprincipessa principessa viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl