Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

0046 730a 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viaend-of-sorrow end-of-sorrow

October 30 2018

5570 bfdb
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe

October 28 2018

3869 9e8a 500
Reposted fromrisky risky

Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.

— — A. Kulesza w Zwierciadle
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacytaty cytaty
Jestem prawie pewny, że gdyby mężczyźni mieli "swoje dni", byłyby to z pewnością dni wolne od pracy. Zagwarantowane odpowiednią ustawą lub najlepiej dekretem.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
5396 098a 500
Reposted fromreycio reycio viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

October 22 2018

czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko viawakemeupx wakemeupx

October 16 2018

Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood

October 15 2018

8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viarisky risky
2090 80cf 500
fot. Arthur Apparel
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viaemotional-iceberg emotional-iceberg
9260 75c2 500
Reposted frompiehus piehus viaemotional-iceberg emotional-iceberg
4284 2319
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl