Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

2141 2dc3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabanshe banshe
7379 ac43

serious:

and i did

4802 7531
<3
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
0201 893b
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
7996 856a
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
9440 63f7 500
Fargo S01E06
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
1633 75c4
niektórzy ludzie swoją obecnością na chwilę nam pomagają. A potem swoim zniknięciem, sprawiają że czujemy się gorzej niż zanim ich poznaliśmy
— Maryiczary
Reposted fromshitsuri shitsuri viacytaty cytaty
5079 eb11 500
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszauklau szauklau
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarosalie rosalie
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte viarosalie rosalie

June 16 2017

3082 6b5b
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMaryiczary Maryiczary
2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viahouda houda
1813 abf4
Reposted fromrisky risky viaanybreath anybreath
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viaxvcth xvcth
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl