Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

6412 ed4e 500
Reposted fromdjLangley djLangley viabanshe banshe

July 18 2017

9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viasmutnazupa smutnazupa
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaoutoflove outoflove
4797 3585
Reposted fromsunlight sunlight viaretaliate retaliate
8174 1510

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski - Faktotum
8806 1448 500
!! "najgorszy człowiek na świecie"
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaoutoflove outoflove
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaoutoflove outoflove
1294 1adb 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabanshe banshe
8442 7a12
Reposted fromsoSad soSad viabanshe banshe
  
Reposted fromdreamadream dreamadream viabanshe banshe
Nie ma za czym płakać, teraz tylko będzie lepiej, niczego nie żałuje, a tym bardziej wiem że ciebie.
Reposted fromorchis orchis viabanshe banshe
7713 bf2a
Reposted fromkyte kyte viabanshe banshe
2178 3336 500
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viashakeme shakeme

July 17 2017

Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl