Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2019

0854 2440 500

December 04 2019

9687 8669
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viashakeme shakeme
8379 b197 500
Reposted fromcathandcat cathandcat viashakeme shakeme
8573 ca99 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme
5673 9b81
Reposted fromslodziak slodziak viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę — jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart, i nic nie mówię. Słów mi brakuje — tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę.
— Wojaczek
Reposted fromcatchmelater catchmelater viatake-care take-care
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
8296 a391 500
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
5738 cf8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatake-care take-care
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Marek Hłasko, "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatake-care take-care
7203 70c2 500
Reposted fromdippi dippi viatake-care take-care
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie viatake-care take-care
5246 323d
Reposted fromkarahippie karahippie
3141 4875 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasilkdreams silkdreams
4829 ad37 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viacorvax corvax
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viasilkdreams silkdreams
3542 af00 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabanshe banshe
6911 fa02 500
Reposted fromsunlight sunlight viabanshe banshe
Reposted frombluuu bluuu viabanshe banshe
4261 6118
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl